Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Pri rozhodovaní o zásahoch v záujme verejného záujmu je potrebné skúmať proporcionalitu

séria A, 1982, č. 52 – Európsky súd - Sporrong and Lonnroth v. Sweden, rozsudok z 23. 9. 1982

Pri každom opatrení, ktoré zasahuje do práva na pokojné užívanie majetku, sa musí posudzovať otázka, či takto bola dosiahnutá spravodlivá rovnováha medzi požiadavkami a záujmami spoločnosti (všeobecný záujem spoločnosti) na jednej strane a požiadavkami ochrany základných práv vlastníka na druhej strane. Zmyslom zásady proporcionality je individuálne a konkrétne posúdenie, či vlastník, ktorého majetok bol zásahom dotknutý, nemusí niesť individuálne nadmerné bremeno.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti