Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Vyvlastnenie je možné na základe zákona, ale nie priamo zákonom (2)

Pl. ÚS 24/04

Neurčitý právny pojem „verejný záujem“ nesmie aplikovať zákonodarná moc, ale iba správny orgán, eventuálne následne súd. Správny orgán musí skúmať verejný záujem na základe rôznych partikulárnych záujmov. Tým, že Parlament v zákone označil rozvoj a modernizáciu konkrétnej vodnej cesty za verejný záujem, nedodržal požiadavku všeobecnosti právneho predpisu, aplikoval neurčitý právny pojem v konkrétnom prípade, a zasiahol tak do právomoci moci výkonnej.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti