Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Práva osôb vstupujúcich do vzťahov so štátom nesmú byť obmedzené výkonom verejného záujmu fungovania štátu do takej miery, že sa stanú iluzórnymi

PL. ÚS 111/2011-61

Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie vlastníckeho práva. Na druhej strane nesmie byť uplatňovanie tohto verejného záujmu neproporčné. Verejný záujem na zachovaní určenia majetku štátu na plnenie jedinečných a nezastupiteľných verejných úloh štátu je nespochybniteľný. Ústavne neudržateľným sa však stáva vo chvíli, keď charakter a spôsob jeho ukotvenia obmedzuje základné práva fyzických osôb alebo právnických osôb vystupujúcich v právnych vzťahoch so štátom do tej miery, že tieto základné práva a slobody nemožno primerane užívať, takže sa stávajú iluzórnymi.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti