Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Verejný záujem musí byť možné odvodiť z cieľov, zmyslu a podstaty zákona, na základe ktorého sa obmedzujú individuálne záujmy

PL. ÚS 26/00

Podmienkou deklarácie alebo realizácie verejného záujmu je, aby takýto záujem upravil zákon. Nie je však nutné, aby záujmy, ktoré sú obsahom zákona, boli explicitne vyhlásené za verejné – stačí, ak je toto možné odvodiť z cieľov a celkového zmyslu a podstaty zákona. Riešenie bytových potrieb občanov je záujmom súkromným, ale aj verejným, a v štádiu prechodu na trhové prostredie nemožno ponechať občanov živelnému pôsobeniu trhu. Preto musí byť trh s bytmi, aspoň do vybudovania fungujúceho trhového prostredia, štátom usmerňovaný.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti