Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Vyvlastnenie je možné na základe zákona, ale nie priamo zákonom (1)

Pl. ÚS 24/08

Deklarovanie verejného záujmu v konkrétne určenej veci zákonom je protiústavné. Dochádza tým k zásahu zákonodarnej moci do výkonnej, ale obmedzuje sa tým aj právo na súdnu ochranu. Verejný záujem je treba nájsť v procesu rozhodovania o určitej otázke (typicky napr. o vyvlastňovaní), a nie je možné ho priori stanoviť.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti