Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Vlastnícke právo a záujem ochrany a bezpečnosti

PL. ÚS 23/06-61

Štáty môžu prijímať zákony, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom. Ústava od r. 2011 hovorí o možnosti zásahov do vlastníckeho práva, ak ide o opatrenie o.i. nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Na ochranu verejného poriadku či zabezpečenie bezpečnosti platia občania dane, a preto nie je možné osobitne žiadať finančnú náhradu za tieto činnosti u iných subjektov (telekomunikačné firmy na odpočúvanie).

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti