Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Vzťah práva vlastniť majetok a práva na priaznivé životné prostredie

PL. ÚS 22/06-81

Základné práva a slobody sa môžu dostať do konfliktu. Každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd treba riešiť pomocou zásady spravodlivej rovnováhy. Výkon vlastníckeho práva je v záujme ochrany práv iných osôb limitovaný, pričom ústava stanovuje hodnoty, ktoré podliehajú ochrane pri výkone vlastníckeho práva: ľudské zdravie, príroda, kultúrne pamiatky a životné prostredie. Tieto hodnoty môže vlastník ohrozovať a poškodzovať iba v rozsahu zákona.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti