Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Pri rozhodovaní o verejnom záujme pri vyvlastnení je potrebné skúmať všetky záujmy (urýchlenie výstavby diaľnic)

PL. ÚS 19/09-115

Verejný záujem je predmetom rozhodovania o určitej otázke, napr. o vyvlastnení, nie je možné ho vopred a priori stanoviť. Preto spadá zisťovanie verejného záujmu do právomoci moci výkonnej, a nie zákonodarnej. Verejný záujem skúmaný vo vyvlastňovacom konaní je predmetom správnej úvahy, zvažované sú najrôznejšie partikulárne záujmy, všetky rozpory a pripomienky. Z odôvodnenia rozhodnutia musí jednoznačne vyplynúť, prečo verejný záujem prevážil nad inými súkromnými alebo verejnými záujmami.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti