Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Pri zásahoch do pokojného užívania majetku musí štát skúmať záujmy vlastníka aj verejnosti

séria A108, 1986, č. 52 - Agosi v. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska rozsudok z 24. 10. 1986

Zásahy štátu do pokojného užívania majetku (vrátane obmedzenia vlastníctva a vyvlastnenia) musia zachovávať požiadavku proporcionality medzi záujmom vlastníka a záujmom verejnosti. Musí sa skúmať či existoval rozumný vzťah medzi použitými prostriedkami a sledovaným účelom, alebo inými slovami, či bola docielená spravodlivá rovnováha medzi požiadavkami všeobecného záujmu spoločnosti záujmami jednotlivca.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti