Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V záujme zachovania prostredia a ochrany prírody je možné obmedziť obhospodarovanie lesov

21S/95/2011

Záujem na ochrane prírody a krajiny vyplýva o.i. aj zo Smerníc EÚ. Preto má prednosť záujem na zachovaní prostredia v národnom parku, resp. v danom prípade chráneného vtáčieho územia, ako aj územia celoeurópskeho významu pred obhospodarovaním lesov. Zákon o ochrane prírody a krajiny a predpisy vydané k vykonaniu tohto zákona sú osobitnými predpismi vo vzťahu k Zákonu o lesoch - práve týmito predpismi je vyjadrené aj zákonné obmedzenie vlastníckeho práva vlastníkov pozemkov v lesoch.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti