Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V záujme zabezpečenia využívanie pôdy je možné obmedziť vlastníkov pôdy v záhradkárskych osadách

PL. ÚS 17/00-63

Pozemkovými úpravami sa sleduje dosiahnutie verejného záujmu usporiadania pozemkového vlastníctva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie pôdy. Naplnenie tohto verejného záujmu je aj dôvodom, pre ktorý je v konaní podľa zákona o záhradkárskych osadách možné rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva z vlastníka pozemku v zriadenej záhradkárskej osade na jeho doterajšieho užívateľa aj proti vôli samotného vlastníka.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti