Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V mene verejného záujmu nie je možné ohrozovať zdravie osôb či životné prostredie

6Sžo/395/2009

Pri konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad skúma súlad s verejnými záujmami, ktorými sa rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami noriem atď. Dôkazné bremeno preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, však má vlastník stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Odôvodňovať záujem na povolení verejným záujmom zamestnanosti nie je možné, ak dochádza k poškodzovaniu zdravia či životného prostredia.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti