Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Využívanie majetku na verejnoprospešné účely a nemožnosť uplatniť konkurz

PL. ÚS 11/96

Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj ďalších práv alebo slobôd, uplatňovaním ktorých by tento majetok prestal slúžiť verejnému záujmu. Štát môže prijímať opatrenia na zabezpečenie, aby majetok slúžiaci potrebám verejného záujmu, zostal tak slúžiť ďalej, a to až pokiaľ nebude verejný záujem definovaný inak a iným spôsobom.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti