Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Právo na priaznivé životné prostredie majú aj združenia jednotlivcov

5Sžp/41/2009

Právo na priaznivé životné prostredie nemajú iba jednotlivci, ale aj združenia jednotlivcov (občianske združenia). V zmysle Aarhuského dohovoru (medzinárodná zmluva, ku ktorej pristúpilo aj Slovensko) musia mať združenia prístup k možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí o životnom prostredí. Aj keď národné legislatíva nepriznáva MVO účastníctvo v konaniach, súdy musia vytvoriť možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti