Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Dodatočné povolenie stavby v rozpore s územným plánom a verejným záujmom

5Sžp/28/2011

Dodatočné povolenie stavby je možné iba vtedy, ak to nie je v rozpore s verejným záujmom. Dôkazné bremeno pritom znáša vlastník nepovolenej stavby. Ak je však stavba realizovaná v rozpore s územným plánom, ide o stavbu v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom. V konaní o dodatočnom povolení takejto stavby preto nemá zmysle ďalej skúmať súlad alebo nesúlad s verejnými záujmami chránenými osobitnými predpismi. Stavebný úrad preto nariadi jej odstránenie.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti