Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Verejný záujem na ochrane životného prostredia (ochrana drevín)

5Sžp/10/2009

Na zabezpečenie verejného záujmu na ochrane životného prostredia je prípustné obmedziť súkromné vlastnícke práva. K ich obsahu prislúcha aj právo na realizáciu stavby na pozemku. Pri tom je nutné brať do úvahy, že nielen stavebné konanie samotné, ale aj územné konanie predstavuje konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Stavebný úrad nesmie nechať tieto záujme nepovšimnuté a vyjadrenie alebo iné stanovisko musí vyhodnotiť ako nevyhnutný podklad pre rozhodnutie.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti