Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V územnom konaní stavebný úrad sleduje verejné záujmy

6Sžp/17/2011

V územnom konaní stavebný úrad sleduje verejné záujmy a súčasne skúma ochranu vlastníckych práv. Stavebný úrad nesmie pri konaní opomenúť žiadneho vlastníka pozemku, pretože je to v rozpore s princípmi správneho štátu. Je povinnosťou stavebného úradu zistiť vlastníkov a známym účastníkom doručiť rozhodnutie o začatí konania, ako aj rozhodnutie vo veci samej. Ostatným je nutné doručiť informáciu verejnou vyhláškou na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti