Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Zachovanie stavby na súkromnom pozemku vo verejnom záujme

I. ÚS 198/95

Čl. 11 odst. 4 Listiny základných práv a slobôd stanovuje, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práca je možné iba vo verejnom záujme, na základe zákona a za náhradu. Nie každý kolektívny záujem je verejný záujem spoločnosti (v tomto prípade „verejný“ záujem na zachovaní stavby parkoviska). Preto je nutné, aby bola veľmi dôkladne zvažovaná základná podmienka – či je obmedzenie nutné vo verejnom záujme. Ani každé parkovisko nie je automaticky stavbou zriadenou vo verejnom záujme.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti